Regulamin odbycia szkolenia onilne oraz warunki korzystania z licencji do materiałów graficznych programu „FEEDING STRATEGIES. Strategie terapeutyczne w terapii karmienia”

§1 Definicje

1. Licencjodawca: Agata Kalina, Ul. Sławomira 43, 61-063 Poznań, NIP 7772914755, REGON: 386924972
2. Licencjobiorca: osoba, która zakupi produkt „FEEDING STRATEGIES. Strategie terapeutyczne w terapii karmienia.” na stronie www.oswojenieikarmienie.pl.

§1 Warunki licencji

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z materiałów graficznych (37 grafik w formacie pdf.) według utworzonych przez Licencjodawcę zasad, bez prawa do sublicencji.
2. Warunkiem prawidłowego korzystania z licencji przez Licencjobiorcę jest odbycie szkolenia online z zakresu wprowadzania programu FEEDING STRATEGIES do pracy terapeutycznej.
3. Kurs w formie szkolenia online zostaje udostępniony kupującemu w formie nagrania online i trwa 2 h dydaktyczne. Plik z nagraniem jest dostępny wyłącznie poprzez udostępniony link z hasłem dostępu. Nie może być pobierany, powielany ani reprodukowany w jakiejkolwiek formie. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie osobiście dla celu odbycia własnego szkolenia. Nie może wykorzystywać go ani rozpowszecniać wobec osób trzecich. Zabrania się przekazywania hasła dostępu innym osobom niż nabywca szkolenia.
4. Z chwilą uiszczenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 niniejszej umowy, oraz z chwilą ukończenia szkolenia, Licencjobiorca nabywa na zasadach określonych w niniejszej umowie licencyjnej uprawnienie do korzystania z:
a. 37 grafik FEEDING STRATEGIES;
b. Nazw i zasad wprowadzania poszczególnych strategii terapeutycznych;
– na polach eksploatacji określonych w § 2 niniejszej umowy.
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do:
a. zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §4 niniejszej umowy;
b. uczestnictwa w kursie online z zakresu wprowadzania programu FEEDING STRATEGIES;
c. wykorzystania przedmiotu licencji wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą umową ;
d. wykorzystywania grafik szkoleniowych wyłącznie w celu prowadzenia terapii dla pacjentów i ich opiekunów oraz wprowadzania zaleceń programu FEEDING STRATEGIES w praktyce zawodowej terapeutycznej wobec pacjentów. Przedmiot licencji nie może być wykorzystywany do prowadzenia odpłatnych szkoleń przez licencjobiorcę z wykorzystaniem materiałów Licencjodawcy w innym zakresie niż wskazany powyżej.
e. przestrzegania zasad wprowadzania programu FEEDING STRATEGIES.

§2 Zakres licencji

1. Z chwilą nabycia licencji na podstawie niniejszej umowy, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania z przedmiotu licencji
a. w zakresie korzystania z 37 grafik FEEDING STRATEGIES, co obejmuje uprawnienie do ich:
i. utrwalania i zwielokrotniania na użytek Licencjobiorcy do celów prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz na użytek odbiorców zajęć, t.j.: Rodzice/Prawni Opiekunowie oraz dzieci objęte zajęciami; z prawem do wykorzystania jako materiałów informacyjnych związanych z organizacją zajęć w oparciu o udzieloną licencję;
ii. w zakresie rozpowszechniania – wyłącznie wśród odbiorców zajęć, t.j. Rodzice/Prawni Opiekunowie oraz dzieci objęte zajęciami.
2. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z któregokolwiek z elementów programu FEEDING STRATEGIES. Nie narusza tego zakazu udostępnianie przez Licencjobiorcę odbiorcom zajęć t.j.: Rodzice/Prawni Opiekunowie oraz dzieci objęte zajęciami, materiałów niezbędnych do ćwiczeń domowych na ich osobisty użytek.
3. Licencjobiorca nie jest upoważniony do dokonywania żadnych zmian w przedmiocie licencji i może z niego korzystać wyłącznie w sposób określony w zasadach.

§3 Szkolenie

1. Kurs online jest udostępniony odbiorcom po zakupie programu i licencji.
2. Licencjobiorca może wziąć udział w szkoleniu po uiszczeniu całości wynagrodzenia, zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
3. Podczas szkolenia Licencjodawca udzieli Licencjobiorcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wprowadzania strategii oraz przekaże materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z ustalonymi zasadami.

§4 Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym za udział w szkoleniu oraz udostępnienie licencji na polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie w §2, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie w wysokości podanej na stronie internetowej https://www.oswojenieikarmienie.pl obowiązującej w momencie zawierania niniejszej umowy.
2. Licencjobiorca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Licencjodawcy poprzez zakup przez przelewy online na stronie www.oswojenieikarmienie.pl :
AGATA KALINA
UL. SŁAWOMIRA 43 61-063 POZNAŃ
NIP 7772914755, REGON: 386924972
NR RACHUNKU: 85 1020 4027 0000 1002 1623 8155.
3. Licencjobiorca jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie przed szkoleniem licencyjnym.

§5 Okres trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Strony mogą w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Licencjodawca może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez Licencjobiorcę.
5. Wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiejkolwiek przyczyny powoduje utratę prawa Licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji w jakikolwiek sposób.

§6 Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszej Umowy oraz jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu.
3. W przypadku braku skutecznego rozwiązania sporu na drodze pozasądowej, strony oddają spory związane z niniejszą umową pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Kalina, NIP 7772914755, ul. Sławomira 43, 61-063 Poznań. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@logosensoryka.pl lub pisemnie na adres siedziby.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
b) promocji szkoleń prowadzonych przez Agatę Kalinę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego względem uczestników szkoleń;
c) rozliczenia umowy – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów rachunkowych i podatkowych;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora, w szczególności biuro rachunkowe.
Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora. Okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w projekcie narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.